ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค (ASEAN-GMS Scholarship) 2567

บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จากกองการต่างประเทศเลขที่: อว 660201.1.11/---- ลงวันที่ ---- กันยายน 2566

1 โปรดเลือกคณะ2 โปรดใส่ข้อมูล KKU Account

KKU Account: *ไม่ต้องใส่ @kku.ac.th
Password: *ที่ใช้ร่วมกันกับ KKU Account ข้างต้น
รหัสยืนยัน: *ดูได้จากหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯที่กองการต่างประเทศส่งไป

3

มีปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ
คุณ อิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา นักวิเทศสัมพันธ์ โทรภายใน: 42785
คุณ สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรภายใน: 44565