---ไม่อยู่ในช่วงเปิดรับรายงาน---

บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จากกองการต่างประเทศเลขที่:
มีปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ
คุณ อิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา นักวิเทศสัมพันธ์ โทรภายใน: 42785
คุณ สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรภายใน: 44565