โปรดกรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบกรอกใบสมัคร  
*ตัวเลขเท่านั้น(Number only)
 ขั้นตอนการสมัคร(Application Procedures) 
 1. Login โดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับการเข้าใช้ KKU Internet 
     Login with KKU Internet Account. 

 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
     Fill out the information correctly and completely. 

 3. อัพโหลดเอกสารอ้างอิงในเมนู "Upload เอกสาร" ให้ครบถ้วน 
     Upload all references in the "Upload Documents" menu. 

 4. ยืนยันการส่งใบสมัครโดยไปที่เมนู "ยืนยันการสมัคร" (หากไม่ยืนยัน จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะยื่นข้อมูลการสมัคร) 
     Confirm the submission by selecting "Confirm Application" from the menu. (If you do not, your application will be invalidated.) 

 5. สั่งพิมพ์เอกสารหลังการยืนยันการส่งใบสมัคร กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
     Print documents after the confirmation. Fill out the information and sign the form. 

 6. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่คณะต้นสังกัด(ตรวจสอบกับคณะอีกทางหนึ่ง) 
     All documentation must be submitted to the faculty (Please recheck with your faculty) 

 มีปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ(Contact person)
คุณ ภัทรธีรา ทุมทัน นักวิเทศสัมพันธ์ โทรภายใน: 44566
Miss Patteera Toomtan International Relations Officer, Internal Tel.: 44566

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.