ตามที่กองการต่างประเทศ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2580/2563) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2564) ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar)

หากคณะฯสนใจประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองการต่างประเทศ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4

 

หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
หมดเขตรับสมัคร งวดเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายจักริน ส่งเสริม
โทร.: 44402, 043-202059
โทรสาร: 043-202498
E-mail: jonson@kku.ac.th

 

เอกสารดาวน์โหลด (Google Drive)

ที่
ชื่อเอกสาร
Download
1 เอกสารที่ 1 ประกาศ มข. (หลักเกณฑ์ทุน) |
2 เอกสารที่ 2 ประกาศ มข. (รับสมัครทุน) |
3 เอกสารที่ 3 บันทึกข้อความนำจากต้นสังกัด
4 เอกสารที่ 4 แบบเสนอขอรับทุน
5 เอกสารที่ 5 ใบสมัครขอรับทุน
6 เอกสารที่ 6 คำรับรองคณบดี
7 เอกสารที่ 7 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
8 เอกสารที่ 8 บันทึกข้อความนำขอเบิกจ่าย
9 เอกสารที่ 9 แบบรายงานการดำเนินโครงการ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
10 เอกสารที่ 10 ใบสำคัญรับเงิน Inbound
11 เอกสารทั้งหมด (Google Drive)

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.