ตามที่กองการต่างประเทศ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2580/2563) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2528/2565) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) ปีงบประมาณ 2566

ผู้สนใจจะขอรับการสนับสนุน สามารยื่นแบบคำขอรับทุนฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง
1. กองการต่างประเทศ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4
2. กรอกใบสมัครและแนบเอกสารแบบ Online ได้ที่ https://kku.world/abh88

 

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสาร

ครั้งที่ 1: วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
ครั้งที่ 2: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่าง เดือน มีนาคม 2566 – พฤษภาคม 2566)
ครั้งที่ 3: วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 (ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2566 – ธันวาคม 2566)

วันพิจารณาและประกาศผลผู้ได้รับทุน

ครั้งที่ 1: วันที่ 30 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2: วันที่ 12 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 3: วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายจักริน ส่งเสริม
โทร.: 44402, 043-202059
โทรสาร: 043-202498
E-mail: jonson@kku.ac.th

 

เอกสารดาวน์โหลด (Google Drive)

ที่
ชื่อเอกสาร
Download
1 เอกสารที่ 1 ประกาศ มข. (หลักเกณฑ์ทุน) |
2 เอกสารที่ 2 ประกาศ มข. (รับสมัครทุน)
3 เอกสารที่ 3 บันทึกข้อความนำจากต้นสังกัด
4 เอกสารที่ 4 แบบเสนอขอรับทุน
5 เอกสารที่ 5 ใบสมัครขอรับทุน
6 เอกสารที่ 6 คำรับรองคณบดี
7 เอกสารที่ 7 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
8 เอกสารที่ 8 บันทึกข้อความนำขอเบิกจ่าย
9 เอกสารที่ 9 แบบรายงานการดำเนินโครงการ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
10 เอกสารที่ 10 ใบสำคัญรับเงิน Inbound
11 เอกสารทั้งหมด (Google Drive)

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.