ระบบขอทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

กองการต่างประเทศประกาศให้ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมให้คณะส่วนงาน สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย และ กลุ่มวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ ออนไซต์ และแบบผสมผสาน เพื่อเป็นเวทีให้ นักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอผลงานวิชาการ โดยมี รายละเอียดการสมัครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

งวดที่ 1

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ (ผ่านระบบออนไลน์): วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
วันประกาศผลโครงการได้รับทุนสนับสนุนฯ: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

งวดที่ 2

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ (ผ่านระบบออนไลน์): วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันประกาศผลโครงการได้รับทุนสนับสนุนฯ: วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

งวดที่ 3

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ (ผ่านระบบออนไลน์): วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
วันประกาศผลโครงการได้รับทุนสนับสนุนฯ: วันอังคารที่ 20กรกฎาคม 2564


สอบถามและประสานเพิ่มเติมได้ที่

คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ กองการต่างประเทศ โทร(ภายใน) 44567 หรือ 043-202-059
หรือ อีเมล์ saowana@kku.ac.th