ด้วยกองการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศ ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

***ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัคร ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ***

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์
โทร.: 42479, 043-202059
โทรสาร: 043-202498
E-mail: wilung@kku.ac.th

 

เอกสารดาวน์โหลด

ที่
ชื่อเอกสาร
Download
Update
1 เอกสารที่ 1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ - มข. 459/2560 21/11/2562
2 เอกสารที่ 2 การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 - มข. 3031/2562 21/11/2562

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.