Temporary Web Page for KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship : ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีกำหนดเปิดรับตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี
ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
4. ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkk@dfat.gov.au  ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบวันเปิดรับสมัครอีกครั้งในเว็บไซต์