หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษา ด่วน รับสมัครทุนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (ขยายเวลารับสมัคร)

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า หอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok-JCC) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) จำนวนทุนละ 40,000 บาทต่อปี (แบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) โดยการสนับสนุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินคุณสมบัติและผลการศึกษาของผู้รับทุน ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา คือ 2.75 ขึ้นไป

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสาร และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

เอกสารดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุนฯ ใช้ไฟล์แนบ...... jcc_5-1-2558_8-27-03.pdf