หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษา ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดใด เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=305&parent_id=1

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

-          เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาตามที่กำหนด (ดังรายละเอียดที่แนบ)

-          มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ

-          มีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมและกระตือรือร้น ที่จะศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

-          ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาจากสถาบันหรือหน่วยงานอื่นใด

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2558