หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษา 2015 Global Undergraduate Exchange Program

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ประเทศไทย ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 2015 Global Undergraduate Exchange Program ซึ่งเป็นโครงการที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา


ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารและจัดส่งใบสมัครและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลด

- Example_Global_Undergraduate_Exchange_Program_Application_2015-2016.pdf
- UGRAD_2015_Announcement_Thai_FINAL.doc