หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษา ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรภาษาจีน

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์ (西北大学, Northwestern University) หรือซีเป่ยต้า นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2558/2559 (เริ่มเดือนกันยายน 2558) มหาวิทยาลัยประสงค์จะมอบทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรภาษาจีน แก่นักศึกษาไทย ในสาขาวิชาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ กฎหมาย จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaixian.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539711511 
กรอกใบสมัครขอรับทุนได้ที่เวบไซด์ CSC (Chinese Scholarships Council) และพริ้นต์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตัวจริง ส่งถึงมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2558

อนึ่ง มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า  จะเป็นผู้พิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษาด้วยตนเอง โดยจะประกาศผลกลางเดือน กรกฏาคม 2558