หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษา ทุนสถาบันขงจื้อ (Confucius Institutes Scholarship)

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ ทุนสถาบันขงจื้อ (Confucius Institutes Scholarship) มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์ (西北大学, Northwestern University) หรือซีเป่ยต้า นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีการศึกษา 2558/2559 หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรปริญญาโทด้านการสอนภาษาจีน แก่นักศึกษาไทยผู้สนใจในภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน หรือมุ่งหวังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนต่อไป รวมไปถึงอาจารย์สอนภาษาจีนในปัจจุบัน
รายละเอียดดังนี้
-เรียนภาษาจีน: 1เทอม – 1ปี ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง 1,400 หยวน/เดือน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมในการเดินทางมาถึง (ในครั้งแรก) สำหรับหลักสูตร 1 เทอม 1,000 หยวน และหลักสูตร 1 ปี 1,500 หยวน
-ปริญญาโทด้านการสอนภาษาจีน: 2 ปี ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง 1,700 หยวน/เดือน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมในการเดินทางมาถึง (ในครั้งแรก)  1,500 หยวน
ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaixian.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539711511 
กรอกใบสมัครขอรับทุนได้ที่เวบไซด์ CSC (Chinese Scholarships Council) และพริ้นต์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตัวจริง ส่งถึงมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2558

อนึ่ง มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า  จะเป็นผู้พิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษาด้วยตนเอง โดยจะประกาศผลกลางเดือน กรกฏาคม 2558