หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558-2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของแก่น และ Saga University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Saga University Program for Academic Exchange (SPACE 2015-2016) (Fall 2015) แบ่งออกเป็น แบ่งออกเป็น

1.    SPACE-E สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.    SPACE-J ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น (มีผลสอบภาษาญี่ปุ่นผ่าน level 2 สูงกว่า JLPT

สำหรับนักศึกษาระดับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558

 

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1.       เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2.         ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

3.         มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)

4.         หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

5.         เรียงความภาษาอังกฤษ (ความมุ่งหวัง/คาดหวัง ในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น)