Temporary Web Page for KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Student : 2015 NCHU International Summer School

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2015 NCHU International Summer School จาก National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี

2.       มีความสนใจศึกษาสังคม ภาษา และวัฒนธรรมของไต้หวัน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีนมาก่อน
          และต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติ

3.       สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองได้

4.       สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้สมัครสามารถเลือกช่วงเวลาได้

ระยะเวลาโครงการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

Session I        ระหว่างวันที่ 15 – 28 กรกฎาคม 2558

Session II        ระหว่างวันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2558

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รายการค่าใช้จ่าย

Session I

Session II

ค่าลงทะเบียน

55 US$

ค่าธรรมเนียมโครงการ

675 US$

1,125 US$

ค่าที่พัก

120 US$

200 US$

รวม

850 US$

1,380 US$

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่

Office of International Affairs

National Chung Hsing University

Tel: 886-4-22840206

Email: oia@nchu.edu.tw

 

Attached Files :

- summer-school-national-chung-hsing-2015.pdf