Temporary Web Page for KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Student : 2015 Yamaguchi University Summer Program

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2015 Yamaguchi University Summer Program จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/jpro/jpro_2015.html

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี

2.       จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยผ่านการเรียนตัวอักษรญี่ปุ่นมาก่อน (ฮิรางานะ คาตาคานะ)

3.       ต้องผ่านการทดสอบ J-CAT ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

4.       มีความสนใจศึกษาสังคม ภาษา และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  และต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติ

5.       สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองได้

6.       สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

 

ระยะเวลาโครงการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 - 6 สิงหาคม 2558

 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2558

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่

International Student Center

Yamaguchi University

Email: j_pro_yu@yamaguchi-u.ac.jp