Temporary Web Page for KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Student : ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ้งด้วย) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คนและพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1.         เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.         มีผลการเรียน GPA อยุ่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

3.         ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

4.         มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)

5.         หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

6.         เรียงความภาษาอังกฤษ (ความมุ่งหวัง/คาดหวัง ในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศเกาหลี)

7.         ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

และหลักฐานประกอบการสมัครที่ครบถ้วนที่สุด กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าคณะไม่มีผู้สมัคร

 

และนักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม บุคคลที่เคยเดินทางไปมาแล้ว

myg_gumiho@hotmail.com  (น้องหยก)

Attached Files :

- Notice 1-1_Important Notices for Online Application_2015 Fall.pdf
- Ewha_Health & Medical Clearance Form.doc
- Ewha Womans University Information Sheet_2015-16.pdf