Temporary Web Page for KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Student : ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558

ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2558

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2558

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) 
    มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 (B) ขึ้นไป)
  3. มีความประพฤติดี
  4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
  6. กรอกเอกสารใบสมัคร และหลักฐานครบถ้วน
  7. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือประเทศชาติ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเทอม

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

Attached Files :

- AMCHAM-application-form.pdf