KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Student :โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (Spring 2016)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (Spring 2016)

 

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2559 ภาคฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นอยู่กับประเภทของการแลกเปลี่ยนที่สมัคร
  2. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี หากผู้สมัครไม่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเพียงพอ จะเลือกลงรายวิชาได้อย่างจำกัด
  3. ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว นักศึกษาจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาทันที
  4. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษา ณ Mie University ได้ ตามระยะเวลาที่โครงการระบุไว้
  5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้

ประเภทของการแลกเปลี่ยน

  1. Special Auditing Students เปิดรับทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
  2. Special Research Students เปิดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น เพื่อไปทำงานวิจัยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Mie University

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Mie University ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ นักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง แต่หากผู้สมัครได้รับคัดเลือกได้รับทุน Mie University Scholarship จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 20,000 เยน/เดือน
สำหรับนักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
 http://www.cie.mie-u.ac.jp/en/cier/prospective/kind/cooperation.html และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

 โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)