International Relations Division KKU
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับอาจารย์ ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2558

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอน และหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูล และยื่นแบบคำขอรับทุนฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรณ์ ส่งเสริม โทร.12046 โทรศัพท์: 0-4320-2059 อีเมล์: jonson@kku.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2910/2557 (ทุนInternational Visiting Scholar)

- 1.เอกสาร1 แบบคำขอรับทุนสนับสนุน_Thai Visiting Scholar-TVS1-2012

- 2.เอกสาร2 ใบสมัครทุน_Thai Visiting Scholar-TVS2-2012

- 3.เอกสาร3  หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด

- 4.เอกสาร4 (เมื่อสิ้นสุดโครงการ) แบบรายงานการใช้จ่ายเงินและการปฎิบัติงาน-(TVS4-5)-2012