หน้าเว็บไซต์เฉพาะกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับอาจารย์ The KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries’ Personnel, Academic Year 2015

เอกสารดาวน์โหลด

- KKU_Scholarship_Announcement_177-2015.pdf
- KKU_Scholarship_Application_Procedure.pdf
- KKU_Scholarship_Form_(Letter_of_permission).docx
- KKU_Scholarship_Form_(Application_Form).docx
- KKU_Scholarship_Form_(Letter_of_recommendation).docx
- Area_of_Study.pdf