Temporary Web Page for KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Teacher : ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ทุน FLTA กำหนดให้สรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงไปช่วยสอน อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นด้วยการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครจากเวปไซต์  www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ ‘Now Open’)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน กรุณาติดต่อ คุณวนิดา ไชยสาร โทร.  0 2285 0581-2 ต่อ 104 หรืออีเมลล์ tusef@fulbrightthai.org

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2016_FLTA_Announcement.pdf