KKU Scholarship : International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Teacher : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1892/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลดประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 768/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558