ด้วยกองการต่างประเทศ ได้จัดทำทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ทุนฯดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศ ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ตามกำหนดการ จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ

 

***ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัคร ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ***
***Deadline: August 15, 2021***

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณภัทรธีรา ทุมทัน
โทร.: 44566, 043-202059
โทรสาร: 043-202498
E-mail: patttoo@kku.ac.th

For more information, please contact
Miss Patteera Toomtan
Tel: Ext. 44566, 043-202059
E-mail: patttoo@kku.ac.thเอกสารดาวน์โหลด
Download Documents

ชื่อเอกสาร Contents
Download
Update
1 เอกสารที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 977/2564 (ประกาศหลักเกณฑ์)
Document No.1: (Number 977/2564) Subject: Criteria for Granting Outbound Student Exchange Scholarship
  12/07/2564
2 เอกสารที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1297/2564 (ประกาศรับสมัคร)
Document No.2: (Number 1297/2564) Subject: Application for Outbound Student Exchange Scholarship of the Fiscal Year 2021
  12/07/2564
3 เอกสารที่ 3 แนวปฏิบัติการขออนุมัติใช้และเบิกจ่าย 28/06/2564
4 เอกสารที่ 4 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงิน 28/06/2564
5 เอกสารที่ 5 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน 28/06/2564
6 เอกสารที่ 6 รายงานการเดินทางไปทำกิจกรรม (On-Site) 28/06/2564
7 เอกสารที่ 7 รายงานการเดินทางไปทำกิจกรรม (Virtual) 28/06/2564
8 เอกสารที่ 8 รายงานการเดินทางไปทำกิจกรรม (แบบผสมผสาน) 28/06/2564
9 เอกสารที่ 9 Evaluation Form for Advisor 28/06/2564

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.