ตามที่กองการต่างประเทศ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2581/ 2563) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ (KKU Outbound Visiting Scholar)

ผู้สนใจจะขอรับการสนับสนุน สามารยื่นแบบคำขอรับทุนฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง
1. กองการต่างประเทศ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4
2. กรอกใบสมัครและแนบเอกสารแบบ Online ได้ที่ https://kku.world/m7x6n

 

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสาร

ครั้งที่ 1: วันที่ 15 มกราคม 2567 (ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567)
ครั้งที่ 2: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่าง เดือน มีนาคม 2567 – พฤษภาคม 2567)
ครั้งที่ 3: วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 (ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2567 – ธันวาคม 2567)

วันพิจารณาและประกาศผลผู้ได้รับทุน

ครั้งที่ 1: วันที่ 31 มกราคม 2567
ครั้งที่ 2: วันที่ 31 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 3: วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายจักริน ส่งเสริม
โทร.: 44402, 043-202059
โทรสาร: 043-202498
E-mail: jonson@kku.ac.th

 

เอกสารดาวน์โหลด (OneDrive)

ที่
ชื่อเอกสาร
Download
1 เอกสารที่ 1 ประกาศ มข. (หลักเกณฑ์การรับทุน) |
2 เอกสารที่ 2 ประกาศ มข. (รับสมัครทุน)
3 เอกสารที่ 3 บันทึกข้อความนำ
4 เอกสารที่ 4 แบบเสนอขอรับทุน
5 เอกสารที่ 5 ใบสมัครขอรับทุน
6 เอกสารที่ 6 หนังสืออนุญาต
7 เอกสารที่ 7 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
8 เอกสารที่ 8 บันทึกข้อความนำขอเบิกจ่าย
9 เอกสารที่ 9 แบบรายงานการดำเนินโครงการ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
10 เอกสารที่ 10 ใบสำคัญรับเงิน THAI
11 เอกสารทั้งหมด (OneDrive)

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.