ตามที่กองการต่างประเทศ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 557/ 2562) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2562 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 613/ 2562) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าด้วยเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2562

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองการต่างประเทศ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ หากมีผู้สนใจจะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบคำขอรับทุนฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองการต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

 

***ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัคร งวดเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ***

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายจรณ์ ส่งเสริม
โทร.: 44402, 043-202059
โทรสาร: 043-202498
E-mail: jonson@kku.ac.th

 

เอกสารดาวน์โหลด

ที่
ชื่อเอกสาร
Download
Update
1 เอกสารที่ 1 ประกาศ 557 - 2562 28/02/2562
2 เอกสารที่ 2 ประกาศ 613 - 2562 28/02/2562
3 เอกสารที่ 3 บันทึกข้อความนำ 28/02/2562
4 เอกสารที่ 4 แบบเสนอขอรับทุน 28/02/2562
5 เอกสารที่ 5 ใบสมัครขอรับทุน 28/02/2562
6 เอกสารที่ 6 หนังสืออนุญาต 28/02/2562
7 เอกสารที่ 7 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 28/02/2562
8 เอกสารที่ 8 บันทึกข้อความนำขอเบิกจ่าย 28/02/2562
9 เอกสารที่ 9 แบบรายงานการดำเนินโครงการ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 28/02/2562
10 เอกสารที่ 10 ใบสำคัญรับเงิน THAI 28/02/2562
11 เอกสารทั้งหมด (ZIP) 28/02/2562

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.