International Relations Division KKU
ทุนการศึกษา
ทุนสำหรับอาจารย์ ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (International Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2558

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (International Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรณ์  ส่งเสริม โทร.12046 โทรศัพท์: 0-4320-2059 อีเมล์: jonson@kku.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2911/2557 (ทุนInternational Visiting Scholar)

1.เอกสาร 1 แบบเสนอ KKU VS1

2.เอกสาร 2 ใบสมัคร KKU VS2

3.เอกสาร 3 คำรับรองคณบดี KKU VS3

4.เอกสาร 4 เมื่อสิ้นสุดโครงการ KKU VS4-KKU VS5-2557