International Relations Division KKU
Scholarship
Scholarship for Teacher : ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2558 (หมดเขตรับสมัคร)

(หมดเขตรับสมัคร)

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1898/ 2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ว่าด้วยเรื่อง ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อส่งเสริมงานด้านวิจัยและเผยแพร่ Manuscript ดังรายละเอียดที่แนบ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2558 หากคณะฯ สนใจประสงค์จะขอรับการสนับสนุนขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร. 44402 โทรสาร: 043-202-059

เอกสารดาวน์โหลด

1. ชุด In Bound
- เอกสาร-1-แบบเสนอ-KKU-VRS1
- เอกสาร-2-ใบสมัคร-KKU-VRS2
- เอกสาร-3-คำรับรองคณบดี-KKU-VRS3
- เอกสาร-4-เมื่อสิ้นสุดโครงการ-KKU-VRS4-KKU-VRS5-2558

2. ชุด Out Bound
- เอกสาร1-แบบคำขอรับทุนสนับสนุน_Thai-Visiting-Scholar-TVS1-2012
- เอกสาร2-ใบสมัครทุน-Visiting-Reseach-Scholar-VRS-2-2558
- เอกสาร3-หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด
- เอกสาร4-เมื่อสิ้นสุดโครงการ-แบบรายงานการใช้จ่ายเงินและการปฎิบัติงาน-VRS-4-5-2558