ตามที่ กองการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ให้มีศักยภาพสากล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งเป็น 2 งวด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

หากคณะฯสนใจประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองการต่างประเทศ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4

 

*** งวดที่ 1 หมดเขตรับเอกสารในวันที่ 23 เมษายน 2564 ***


*** งวดที่ 2 หมดเขตรับเอกสารในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ***

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา
โทร.: 42785, 043-202059
โทรสาร: 043-202498

 

เอกสารดาวน์โหลด (Google Drive)

ที่
ชื่อเอกสาร
Download
1 ประกาศ มข. (รับสมัครทุน)
2 เอกสารที่ 1 แบบคำขอรับทุนสนับสนุน (KKU-TOP400-1)
3 เอกสารที่ 2 คำแนะนำการจัดทำโครงการ (KKU-TOP400-2)
4 เอกสารที่ 3 ใบสมัคร (KKU-TOP400-3)
5 เอกสารที่ 4 แบบรายงานผลการดำเนินงาน (KKU-TOP400-4)
6 เอกสารที่ 5 ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน (KKU-TOP400-5)

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.