ด้วยกองการต่างประเทศ ได้จัดทำทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับสถาบันต่างประเทศ ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ทุนฯดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศ ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ตามกำหนดการ จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

(ต้องส่งผ่านส่วนงานต้นสังกัดเท่านั้น)
ครั้งที่ 1: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการพิจารณาและประกาศผล

ครั้งที่ 1: มีนาคม 2566
ครั้งที่ 2: มิถุนายน 2566

วันเดินทางไปต่างประเทศ/วันสิ้นสุดกิจกรรม

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

วันสุดท้ายสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและการส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภายใน 30 วันหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือสิ้นสุดกิจกรรม

*มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรับสมัครในครั้งที่ 2 หากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนครบตามจำนวนงบประมาณที่สามารถสนับสนุนทุนได้ในครั้งที่ 1 แล้ว
**ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในวันที่กำหนดโดยหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

 

ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่1) ปีงบประมาณ 2566

 

ประกาศผลการคัดเลือก (ครั้งที่2) ปีงบประมาณ 2566

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณภัทรธีรา ทุมทัน
โทร.: 44566, 043-202059
โทรสาร: 043-202498
E-mail: patttoo@kku.ac.th

For more information, please contact
Miss Patteera Toomtan
Tel: Ext. 44566, 043-202059
E-mail: patttoo@kku.ac.thเอกสารดาวน์โหลด
Download Documents

ชื่อเอกสาร Contents
Download
Update
1 เอกสารที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2775/2565 (ประกาศหลักเกณฑ์) 14/11/2565
2 เอกสารที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3170/2565 (ประกาศรับสมัคร) 27/12/2565
3 เอกสารที่ 3 Scholarship Application Guideline (English Version) 05/01/2566
  เอกสารเสริม How to Apply (English Version) 05/01/2566
4 เอกสารที่ 4 แนวปฏิบัติการขออนุมัติใช้และเบิกจ่าย 12/01/2566
5 เอกสารที่ 5 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงิน 05/01/2566
6 เอกสารที่ 6 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน 05/01/2566
7 เอกสารที่ 7 รายงานการดำเนินกิจกรรม (Outcome and Activity Report) 05/01/2566
8 เอกสารที่ 8 Student Performance Assessment Form 05/01/2566

Copyright © International Affairs Division, Khon Kaen University, Thailand. All Rights Reserved.