» ก.พ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา จากสหพันธ์รัฐรัสเซีย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2562 (341 Views)

ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)

1. ทุนที่รับสมัคร: จำนวน 3 ทุน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร :

    2.1.กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
    2.2. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หากอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดทุน
    2.3. มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

3. ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

4. รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ocsc.go.th หัวข้อ“ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม”  หรือ https://www.ocsc.go.th/scholarship/king/skoltech


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 16 มกราคม 62