» โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศให้มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบออนไซต์ แบบออนไลน์ และ ทั้งสองแบบ โดยแบ่งเป็น 3 งวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

 7 มกราคม 2565

31 มีนาคม 2565

1 กรกฎาคม 2565

วันประกาศผล

 21 มกราคม 2565

18 เมษายน 2565

15 กรกฎาคม 2565

 
รายละเอียดต่างๆตามประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง >> Download <<
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2112/2564) เรื่องการรับสมัครฯ
2. ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 2/2564) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างฯ
3. เอกสารการสมัคร
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ กองการต่างประเทศ โทร 44567 หรือ 043-202-059  หรือ E-Mail: saowana@kku.ac.th