» โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงให้มาปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบออนไซต์ แบบออนไลน์ และ ทั้งสองแบบ มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 งวด ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

งวดที่ 1

งวดที่ 2

 

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

  31 มกราคม 2567

31 กรกฎาคม 2567   

วันประกาศผล

  29 กุมภาพันธ์ 2567 

 30 สิงหาคม 2567

 
 
รายละเอียดต่างๆตามประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง >> Download <<
1. ประกาศ (ฉบับที่ 2687/2566) เรื่องการรับสมัครฯ
2. ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 9/2565) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างฯ
3. เอกสารประกอบการสมัคร การจ้าง สัญญาจ้าง และ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ กองการต่างประเทศ โทร 44567, 043 202 059 หรือ อีเมล saowana@kku.ac.th