» Int’l Research Grant Documents

การบริหารจัดการทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศ

KKU-IRG 1: แนวปฏิบัติและขั้นตอนการบริหารจัดการทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศ (PDF)

KKU-IRG 2: แบบฟอร์มการขอข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นของแหล่งทุนวิจัยภายนอกต่างประเทศ (DOCX)

KKU-IRG 3: แบบตรวจสอบสัญญาทุนสนับสนุนวิจัยจากต่างประเทศ (DOCX)

ประกาศแนวปฏิบัติและขั้นตอนการบริหารจัดการทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศ (PDF)

สำเนาหน้าสมุดบัญชี มข. KTB / SCB และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (PDF)

ใบสำคัญรับเงิน (DOC)

 

คู่มือการบริหารจัดการ ทุนวิจัยต่างประเทศ

 คู่มือการบริหารจัดการ ทุนวิจัยต่างประเทศ สถาบันNIH
 Mini handout Tips-ทุนวิจัย MSCA-IF