» General Scholarships

4 ตุลาคม 62
Kanazawa University Exchange Programs 2020-2021 (KUEP)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด...[Read More]
17 กันยายน 62
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University 2020 ณ ประเทศเกาหลี
กำหนดส่งเอกสารการสมัครที่กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562...[Read More]