» General Scholarships

30 เมษายน 62
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
สมัครผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองการต่างประเทศภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562...[Read More]
30 เมษายน 62
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP Program C 2nd Cycle 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น
เสนอชื่อผ่านทางกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562...[Read More]