» General Scholarships

20 กันยายน 65
รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University - Spring 2023 ประเทศเกาหลี
กำหนดส่งที่กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565...[Read More]
14 กันยายน 65
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2023 Spring Semester Exchange Programs ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565...[Read More]
14 กันยายน 65
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chang Gung University Spring 2023
จัดส่งหลักฐานที่กำหนดส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565...[Read More]
8 กันยายน 65
Call for 2023 Feng Chia University Spring Semester Inbound Exchange Program
โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565...[Read More]
8 กันยายน 65
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus Fall-2023 ประเทศญี่ปุ่น
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565...[Read More]