» General Scholarships

6 กรกฎาคม 65
เปิดรับสมัคร Online Exchange Program (October 2023) ณ MIE University ประเทศญี่ปุ่น
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ...[Read More]
6 กรกฎาคม 65
Call for Exchange Program (April) 2023 at University of Yamanashi
กรุณาจัดส่งหลักฐานที่กำหนดส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565...[Read More]
6 กรกฎาคม 65
Call for 2023 Spring Program at Yamaguchi University
กรุณาจัดส่งหลักฐานที่กำหนดส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565...[Read More]
1 กุมภาพันธ์ 65
Call for Summer Program 2022 at Saitama University
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Saitama University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Summer Program 2022...[Read More]
31 มกราคม 65
Call for Fall (October) 2022 Exchange Program at Yamaguchi University
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ Student Exchan...[Read More]