» General Scholarships

16 มิถุนายน 67
เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (Spring 2025)
ด้วย Saitama University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student for Spring 2025 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส...[Read More]
2 มิถุนายน 67
ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้ UMAP Program ประจําเดือนมิถุนายน 2567
ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สป.อว.) ว่า University Mobility in Asia and the Paci...[Read More]
12 มิถุนายน 67
Call for Summer Program Online 2024 at Niigata University, Japan
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sum...[Read More]
10 มิถุนายน 67
เปิดรับสมัคร The Spring 2025 exchange program at Tsuda University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Tsuda University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2568 โดยกำหนดเ...[Read More]
8 มิถุนายน 67
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 100 ทุน
ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก ประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนั...[Read More]