» General Scholarships

31 มกราคม 65
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University (Fall 2022)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Tsing Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี แ...[Read More]
20 มกราคม 65
Exchange Program at Naruto University of Education Fall - 2022, Japan
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ 2022 ...[Read More]
20 มกราคม 65
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2022)
ด้วย Saitama University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student for Fall 2022 Spring เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโ...[Read More]
15 ตุลาคม 64
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ California State University
California State University, Northridge announces the Scholarship of International Exchange Program 2022 - 2023 in Entrepreneurship, Leadership, Commu...[Read More]
13 ตุลาคม 64
ประชาสัมพันธ์ Exchange Program at Saga University Spring 2022, Japan
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (Spring 2022) ซึ่งเป็นส่วน...[Read More]
16 ตุลาคม 63
รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021– Spring 2022)
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างม...[Read More]