» General Scholarships

24 Sept 63
รับสมัครโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Tokyo Gakugei University Exchange Program for Spring 2021
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือ...[Read More]
24 Sept 63
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kanazawa University Exchange Programs 2020-2021 (KUEP)
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564-2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงค...[Read More]
22 Sept 63
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Cheng Kung University (Spring – 2021)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี ...[Read More]
16 Sept 63
ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University - Spring 2021 ประเทศเกาหลี
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University - Spring 2021 ประเทศเกาหลี...[Read More]
14 Sept 63
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus -Spring 2021 ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2563-2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลง...[Read More]
14 Sept 63
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2021 Spring Semester Exchange Programs ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับบัณฑิตศึกษา เ...[Read More]