» General Scholarships

9 กุมภาพันธ์ 66
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chiba University (Fall 2023 and Spring 2024) ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษ...[Read More]
8 กุมภาพันธ์ 66
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University (Fall 2023)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Tsing Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี แ...[Read More]
8 กุมภาพันธ์ 66
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Cheng Kung University (Fall – 2023)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโค...[Read More]
6 กุมภาพันธ์ 66
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University (Fall 2023) ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศ...[Read More]
6 กุมภาพันธ์ 66
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus Fall-2023 ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2566 (ตุลาคม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อ...[Read More]