» การรับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (789 Views)

1. รายละเอียดวันรับสมัคร และวันประกาศผล

รายละเอียด งวดที่ 1 งวดที่ 2
วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ  28 กุมภาพันธ์ 2562 31 พฤษภาคม 2562
วันประกาศผล 14 มีนาคม 2562 21 มิถุนายน 2562
วันสุดท้ายของการยืนยันการจ้าง 21 มีนาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายการจัดทำสัญญาการจ้าง  4 เมษายน 2562 26 กรกฎาคม 2562

 

2. เอกสารประกอบการสมัคร

1) แบบรายการ (Check List) เอกสารการสมัครโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (KKU-FEX-1)

2) ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (KKU-FEX-2)

3) แบบเสนอโครงการ (KKU-FEX-3)

4) แบบคำรับรองหัวหน้าส่วนงาน (KKU-FEX-4)

5) ประวัติส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (CV)  

6) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

7) ข้อกำหนดการจ้าง (TOR)  จัดทำโดยส่วนงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด

8) หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent)

9) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ส่วนงานสามารถสนับสนุน Matching Fund กับมหาวิทยาลัย

10) เอกสารการได้รับการสนับสนุนร่วมจากส่วนงานหรือจากองค์กรภายนอกอื่น (ถ้ามี)

11) ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) และ คำสั่งการจ้าง (ถ้ามี)

 

>> เอกสารดาวน์โหลด(KKU-FEX) <<


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 27 ธันวาคม 61