» รับสมัครทุนการศึกษา SMBC ประจำปี 2563-2564 (1360 Views) 

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก ธนาคาร เอส เอ็ม บี ซี (SMBC SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION) ได้ดำเนินการผ่าน SMBC Global Foundation Scholarship Program มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา เอส เอ็ม บี ซี ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติ โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 ทุน ทุนละประมาณ 40,000 บาทต่อปี (1,150 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

โดยจะให้การสนับสนุนปีต่อปี (ไม่ต่อเนื่อง) ทั้งนี้ จะพิจารณาผลการประเมินคุณสมบัติและผลการศึกษาของผู้รับทุน ซึ่งต้องมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสาร และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

**โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

>>เอกสารดาวน์โหลด<< 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 15 ตุลาคม 63