» China Scholarship Council (CSC) 2022-2023 (217 Views)

China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดให้ทุนการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 แก่บุคลากรในสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์และพิจารณาให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับทุนจำนวน 1 คน 

ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลและกรกอใบสมัครผ่านระบบ Chinese Government Scholarship Information System (CGSIS) ทางเว็บไซต์ https://campuschina.org/ / https://campuschina.org/content/details3_74776.html และดำเนินการพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นชุดเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และ สำเนา 1 ชุด

2. กรอกแบบฟอร์มสรุปข้อมูลผู้สมัคร ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3qTiqGS เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการนำส่งใบสมัคร

3. ส่งชุดเอกสารในข้อ 1 และ 2 พร้อมหนังสือเสนอชื่อ มายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ วันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อทางกองการต่างประเทศจะดำเนินการรวบรวมเอกสารส่งไปยัง อว. ต่อไป ทั้งนี้ อาจมีการคัดเลือกในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 1 คน 

ทุนฯ จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน โดยผู้รับทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าะรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1q-PGIJxXMT98pbZ18rPKVIeJ8BzZARD2/view?usp=sharing


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 3 ธันวาคม 64