» ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ปี 2561

เอกสารประกอบการประชุมกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

► ครั้งที่ 1 / 2561 [23 มกราคม 2561] 

► ครั้งที่ 2 / 2561 [25 พฤษภาคม 2561] 

► ครั้งที่ 4 / 2561 [25 กันยายน  2561]