» ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปกิจกรรมสำคัญด้านการต่างประเทศ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 File: PTT
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับล่าสุด)
3.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างประเทศ เรียนที่ มข. USAC
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 Thailand Scholarship ปี 2562 (สกอ.)
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการ/กองวิเทศฯ/คณะ/หน่วยงานต่างๆ
5.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเป็นสมาชิก P2A (Passage to ASEAN)
5.2 การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส   ศรีนครินทร์ กรุงเทพ วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
5.3 การเข้าร่วม LEADERSHIP TRAINING PROGRAM AT THE UN วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 วีดิทัศน์ KKU Testimonial
6.2 (ร่าง) กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ The University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 
Download เล่มประชุม