» ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปกิจกรรมสำคัญด้านการต่างประเทศ เดือนมกราคม – เมษายน 2561
1.2 รายงานความก้าวหน้าทุนฯที่กองการต่างประเทศดูแล
1.3 การรายงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น กรณีการยกเลิกวีซ่า
1.4 การผิดสัญญาทุน
1.5 การประกันสุขภาพนักศึกษาชาวต่างชาติ
1.6 การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ USAC
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2 เสนอแก้ไข/เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิเทศฯ ใหม่ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการ/กองวิเทศฯ/คณะ/หน่วยงานต่างๆ
5.1 ตารางกิจกรรมกองการต่างประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561