» Documents for Thai Staff

ขั้นตอนงานบริการนักศึกษาต่างชาติ

1. การรับเข้านักศึกษาต่างชาติ 
Download ขั้นตอนที่นี่
ฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษา (IAD 1)
ฟอร์มจดหมายรับรอง (IAD 2)
ฟอร์มแจ้งรับเข้านักศึกษาต่างชาติ (IAD 3)
2. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาต่างชาติ
Download ขั้นตอนที่นี่
ฟอร์มรายงานตัว (IAD 4)
ฟอร์มรายงานตัว (IR 9) e-Form
ฟอร์มขออนุมัติรับเข้าและขึ้นทะเบียน (IAD 5)

3. วีซ่า

 

 

► แนวปฏิบัติการยื่นเรื่องขอต่อวีซ่านักศึกษาต่างชาติ (Non-Ed) ผ่านระบบ IRIS
- บันทึกข้อความขอต่อวีซ่า (IAD 1-Visa)

► แนวปฏิบัติการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาต่างชาติเป็น Non-Ed
- บันทึกข้อความขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า (IAD 2-Visa)

► แนวปฏิบัติการยื่นเรื่องขอยกเลิกวีซ่านักศึกษาต่างชาติเป็น Non-Ed
- บันทึกข้อความขอยกเลิกวีซ่า (IAD 3-Visa)