» ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023 (1161 Views)

ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023

มูลนิธิอาเซียนและองค์กร SAP เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023 ซึ่งเป็นโครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม SAP Analytics Cloud โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นพื้นฐานในการระบุและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustable Development Goal: SDGs) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เยาวชนมีอายุระหว่าง 15-30 ปี ศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแบบเต็มเวลา โดยสมัครเป็นทีมๆละ 2 คน ซึ่งทีมที่ชนะการแข่งขันรอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 คุลาคม 2566

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : https://aseandse.org/ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 15 มีนาคม 66