» มข. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส พร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (272 Views)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้อง ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ. ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร University of Porto ประเทศโปรตุเกส นำโดย Professor Antonio de Sousa Pereira, Rector of University of Porto, Portugal และคณะผู้แทน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อหารือด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม หลักสูตร และการแลกเปลี่ยน student and staff mobility

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Porto, Portugal มีความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ มข. ที่มีความร่วมมือด้านวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การ Reinventing University platform ทุน Erasmus+ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งการหารือในวันนี้จะช่วยผลักดันพัฒนาความร่วมมืออื่นๆในอนาคต

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์

ภาพ: จรณ์ ส่งเสริม


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 17 มีนาคม 66