» กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมโครงการ Global Perspective Module 3 “ Workshop on Professional Grooming for Interview” (36 Views)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม M301 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ Global Perspective Module 3 ภายใต้หัวข้อ “ Workshop on Professional Grooming for Interview” กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ผ่านการให้ความรู้ แนะนำ การฝึกปฏิบัติจริงด้านบุลิกภาพ ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้ง เตรียมพร้อมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมทั้ง นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

สำหรับ 17 มีนาคม 2566 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก 1.) อาจารย์จีณัชะญา จิปณัฐิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2.) คุณปาริษา กิตติจันทโรภาส Makeup Artist และ 3.) อาจารย์พนิตตา อุทัยเภตรา อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม ให้ความรู้ เทคนิค และถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการ Workshop เช่น บุคลิกภาพภายใน ภานนอก การแต่งกายในการสมัครงาน การแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ เทคนิคการสมัครภาษณ์งานภาษาอังกฤษ Do-Dont in interview และการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานยุค 21 Century 

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์

ภาพ: พราวแสง สิริภานุวัฒน์/อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 18 มีนาคม 66