» ส่งท้ายอย่างแฮปปี้! กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรม “Chit Chat Summary” บทสรุปกิจกรรม- มุ่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (443 Views)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 1 ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Chit Chat Summary” กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรอย่างต่อเนื่อง Chit Chat in KKU Workplace ผ่านกิจกรรมสรุปผล Chit Chat Summary ภายใต้หัวข้อ “What did you gain from the program?” ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.เนตรดาว จำเริญดารารัศมี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานยังมีกิจกรรม Song for fun ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาชาวต่างชาติได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น พร้อมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคจากเพลงสากล พร้อมทั้งฝึกทักษะการอภิปรายหารือประเด็นต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และในปีนี้มีหน่วยงานและนักศึกษาสนใจกว่า 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กองยุทธศาสตร์ กองทรัพยากรบุคคล กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สถาบันเคเคยูอะคาเดมี่ กองบริการหอพักนักศึกษา กองบริหารงานวิจัย  และกองการต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรให้มีความมั่นใจขึ้น ควรให้มีการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรการทำงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย และอยากให้มีการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างโลกทัศน์สากล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านความเป็นนานาชาติ 

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ภาพ: นักศึกษาฝึกประสบการณ์


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 11 พฤษภาคม 66