» โครงการ Youth SDGs : Leadership Inner Development Program (728 Views)

โครงการ Youth SDGs : Leadership Inner Development Program

เปิดรับสมัครเยาวชนทุกกลุ่มอัตลักษณ์ที่หลากหลาย (ทั่วไป, ชาติพันธุ์, คนพิการ, LGBTQIAN +, มุสลิม ฯลฯ) ที่สนใจการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ในภูมิภาคของตน

10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ - รับทุนสนับสนุนโครงการ 50,000 บาท และมีสิทธิต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับ 88Sandbox จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ่งที่น้องจะได้รับ
-พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
-ร่วมงานกับกลุ่มเยาวชนที่มีอัตลักษณ์หลากหลาย (ชาติพันธุ์, คนพิการ, LGBTQIAN +, มุสลิม ฯลฯ)
- เกียรติบัตรระดับนานาชาติรับรองโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)
รูปแบบการรับสมัคร
-สมัคร แบบ เดี่ยว !!
-จับกลุ่มใน Youth Incubation Camp ร่วมกับเพื่อนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เยาวชน อายุระหว่าง 18-28 ปี
-สนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
-มีเป้าหมายที่จะขจัดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยให้หมดไป
กำหนดการ
-8-9 ก.ค. และ 15-16 ก.ค. Online || Incubation Camp
-22-23 ก.ค. *เข้าร่วมเฉพาะกลุ่มอัตลักษณ์ Vulnerable bootcamp
-16-17 ธ.ค. Online || Demo Day : นำเสนอโครงการ
Thailand Youth SDGs Hackathon Camp : ค่ายพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
ตามภูมิภาคของตนที่สมัครไว้
-ภาคใต้19-20 ส.ค. ณ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
-ภาคเหนือ 26-27 ส.ค. ณ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
-ภาคอีสาน 3-4 ก.ย. ณ ม.ขอนแก่น
-ภาคกลาง 10-11 ก.ย. ณ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สมัครภายในวันที่ 31 พฤาภาคม 2566https://bit.ly/youthsdgs2023

เอกสารดาวโหลด


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 24 พฤษภาคม 66