» Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (473 Views)

 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ "thai-Japan Tourism Exchange for University Students" ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2566 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อประเทศญี่ปุ่นด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม และการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิธีการสมัครและเสนอชื่อ

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครผ่านแบบฟอร์มการสมัคร ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และจัดพิมพ์เอกสารตัวจริงส่งไปยัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หรือฝ่ายวิชาการคณะ

2. คณะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านภาษา วัฒนธรรม รวมถึงสินค้าหรือบริการของประเทศญี่ปุ่น

3.จัดส่งเอกสารตัวจริงของผู้สมัคร พร้อมบันทึกขอความนำส่งฯ มายังกองการต่างประเทศ และส่งไฟล์เอกสารผู้สมัคร มายังคุณพราวแสง สิริภานุวัฒน์ Email : Prowpo@kku.ac.th ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือก และส่งเอกสารไปยัง อว. ในลำดับถัดไป

* หมายเหตุ กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสิทธิ์ในการคัดเลือกพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงสุด จำนวน 1 ท่าน เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร

เอกสารเพิ่มเติม 

 

 

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 25 สิงหาคม 66